Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
Bartosz Suchodolski, 06.04.2015

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy

31 marca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywanie umów o pracę na czas określony.

Pracodawcy zawierają z pracownikami wieloletnie umowy o pracę na czas określony w przypadkach, gdy z pracownikiem powinni zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Powoduje to nierówne traktowanie tych osób, jeśli chodzi o okresy wypowiedzenia. Z tego powodu postanowiono znowelizować ustawę.

Projekt ustawy zakłada zasadę „33 i 3”, która wprowadza obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia pracownika lub po zawarciu z pracownikiem czwartej umowy. Od zasady tej wyszczególniono wyjątki, w stosunku do których zasada „33 i 3” nie będzie stosowana np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych lub w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

Jeśli chodzi o długości okresu wypowiedzenia to w projekcie zastosowano takie same zasady jak dla umowy na czas nieokreślony, tj.:

  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć umów o pracę na czas określony, nieokreślony, jak i na okres próbny. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy będzie mogło obejmować cały okres wypowiedzenia lub tylko jego część.

Nowelizacja ustawy ma również doprecyzować przepisy o umowach o pracę na okres próbny, w szczególności kiedy pracodawca będzie mógł ponownie zatrudnić pracownika w oparciu o taki rodzaj umowy.

Nowelizacja ma także ograniczyć liczbę rodzajów umów do trzech: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na okres próbny.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna